Prijedlog terapije novootkrivenog reumatoidnog artritisa po načelu T2T**

 

Donji prijedlog za liječenje RA (bez obzira na stadij bolesti) izrađen je prema načelu „treating RA to target“ (T2T) koji bi valjalo usvojiti kao standardni način liječenja RA jer se T2T principi mogu uspješno slijediti u okviru nacionalnih preporuka za liječenje RA i primjene bioloških lijekova.

 

Kontrole DAS28 Terapija DMARD-ovima*
0. tjedan < 2.6 MTX, 15 mg / tjedno
8. tjedan < 2.6 MTX, 20-25 mg / tjedno
12. tjedan < 2.6 MTX, 20 mg + LEF, 10 mg  ili
MTX, 10 mg + LEF, 20 mg  ili
MTX, 20 mg  + SSZ(2000 mg)
20. tjedan < 2.6 MTX, 20 mg + LEF, 10 mg ili
MTX, 10 mg + LEF, 20 mg ili
MTX, 20 mg + SSZ(2000 mg) ili
MTX, 20 mg + SSZ (2000 mg) + CLQ
24. tjedan < 5.1 Biološka + dotadašnja shema
36. tjedan < 3.2 ili pad za < 1.2 Promjena biološke ili doze biološke terapije  + dotadašnja shema
Remisija ≤ 2.6 Ista terapija još najmanje 6 mj
62. tjedan Remisija održana Postupno ukidanje terapije prema ocjeni ordinarijusa
< 3.2 Promjena biološke ili doze biološke terapije  + promjena DMARD sheme

* primjena glukokortikoida (GK) i prateće terapije prema procjeni ordinarijusa, a trajna maksimalna dnevna doza GK do 10 mg prednisolona ili ekvivalenta

** Smolen J i sur. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force.Ann Rheum Dis 2010;69: 631-7.

Prijedlog terapije novootkrivenog reumatoidnog artritisa po načelu T2T1
Kontrole     DAS28    Terapija DMARD-ovima*
0 tjedan    ³ 2.6    MTX, 15 mg / tjedno

8 tjedan     ³ 2.6    MTX, 20-25 mg / tjedno

12 tjedan     ³ 2.6    MTX, 20 mg + LEF, 10 mg  ili
MTX, 10 mg + LEF, 20 mg  ili
MTX, 20 mg  + SSZ(2000 mg)
20 tjedan     ³ 2.6    MTX, 20 mg + LEF, 10 mg ili
MTX, 10 mg + LEF, 20 mg ili
MTX, 20 mg + SSZ(2000 mg) ili
MTX, 20 mg + SSZ (2000 mg) + CLQ
24 tjedan     ³ 5.1    Biološka + dotadašnja shema
36 tjedan     ³ 3.2 ili pad za < 1.2    Promjena biološke ili doze biološke terapije  + dotadašnja shema
    Remisija ≤ 2.6    Ista terapija još najmanje 6 mj
62 tjedan    Remisija održana    Postupno ukidanje terapije prema ocjeni ordinarijusa
    ³ 3.2    Promjena biološke ili doze biološke terapije  + promjena DMARD sheme
* primjena glukokortikoida (GK) i prateće terapije prema procjeni ordinarijusa, a trajna maksimalna dnevna doza GK do 10 mg prednisolona ili ekvivalenta  

Gornji prijedlog za liječenje RA (bez obzira na stadij bolesti) izrađen je prema načelu „treating RA to target“ (T2T) koji bi valjalo usvojiti kao standardni način liječenja RA jer se T2T principi mogu uspješno slijediti u okviru nacionalnih preporuka za liječenje RA i primjene bioloških lijekova.

1Smolen J i sur. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force.Ann Rheum Dis 2010;69: 631-7. 
Đurđa Babić-Naglić