XVI. kongres Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a, Šibenik, Solaris, 23.-26. listopada 2014.

 

Program

Četvrtak, 23. listopada 2014.
18 00 – 19 00  ELI LILLY Simpozij: Perspektiva suradnje u liječenju osteoporotičnih prijeloma
  – Dvorana Kornati
  Moderator: Tonko Vlak 
  Tedi Cicvarić: Osteoporotični prijelomi u traumatološkoj praksi – želimo li  cjeloviti pristup u liječenju?
  Tonko Vlak: Što možemo učiniti u sekundarnoj prevenciji osteoporotičnih prijeloma?
  Jadranka Morović-Vergles: Vrijednost osteoanaboličkog liječenja u prevenciji slijedećih osteoporotičnih prijeloma
19 00 – 19 15  Otvorenje Kongresa 
19 15 – 20 00  Predavanje u spomen Drage Čopa – Dvorana Kornati
  Branimir Anić: Epidemiologija reumatskih bolesti 
20 00  Druženje 
   
Petak, 24. listopada 2014. 
08 30 – 12 00  Reumatoidni artritis – izlaganja po 20 minuta – Dvorana Kornati
  Moderatori: Đurđica Babić-Naglić, Branimir Anić, Jadranka Morović-Vergles, Danijela Marasović Krstulović 
08 30 – 08 50  Branimir Anić, Miroslav Mayer: Patogeneza reumatoidnog artritisa 
08 50 – 09 10  Dijana Perković i sur.: Klinički pristup bolesniku s reumatoidnim artritisom 
09 10 – 09 30  Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles: Komorbiditet u bolesnika s reumatoidnim artritisom 
09 30 – 09 50  Kristina Potočki, Dubravko Bajramović: Primjena radioloških metoda u reumatoidnom artritisu  
09 50 – 10 00  Rasprava 
10 00 – 10 30  Stanka 
10 30 – 10 50  Porin Perić: Uloga dijagnostičkog ultrazvuka šaka i stopala u bolesnika s reumatoidnim artritisom
10 50 – 11 10  Đurđica Babić-Naglić: Liječenje reumatoidnog artritisa
11 10 – 12 00  Rasprava i izabrani radovi
1. Višnja Prus i sur. Karakteristike bolesnika s reumatoidnim artritisom 
2. Joško Mitrović i sur. Povratni polihondritis – rana manifestacija reumatoidnog artritisa? 
3. Ivan Padjen i sur. Meningitis kao prva manifestacija reumatoidnog artritisa
4. Sylejman Rexepi i sur. Učinkovitost i sigurnost tocilizumaba u reumatoidnom artritisu
5. Marijan Frković i sur. Nuspojave biološke terapije u djece oboljele od reumatskih bolesti: petogodišnja studija
12 00 – 13 00  ROCHE Simpozij: Personalizirani pristup bolesniku s reumatoidnim artritisom – nova saznanja i nove mogućnosti – Dvorana Kornati
  Moderatorica: Jadranka Morović-Vergles
  Jadranka Morović-Vergles:  Uvod 
  Branimir Anić: Novosti u patogenezi reumatoidnog artritisa i uloga tocilizumaba 
  Srđan Novak: Potrebe za biološkom monoterapijom i odabir liječenja 
  Đurđica Babić-Naglić: Primjena tocilizumaba u ranoj fazi 
  Dušanka Martinović Kaliterna: Novi oblik tocilizumaba – nove mogućnosti u 
  liječenju reumatoidnog artritisa 
15 00 – 16 30  UZ radionica – Dvorana Žirje
  Voditelji: Porin Perić, Nadica Laktašić-Žerjavić, Miroslav Mayer, Silva Pukšić 
17 00 – 17 30  ALVOGEN/HOSPIRA Simpozij: Primjena biosličnog infliksimaba u upalnim reumatskim bolestima
  – Dvorana Kornati
  Moderator: Branimir Anić
  Predavači: Anthony Gerard Wilson, Srđan Novak, Branimir Anić
17 30 – 18 30  Razgledavanje postera 
Voditelji: Božidar Ćurković, Branimir Anić
6. Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić. KVALITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG   KOMPLEKSA U 20 BOLESNICA SA KLASIČNIM PSORIJATIČNIM ARTRITISOM
7. Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić. KVALITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA U DVADESET BOLESNIKA SA SIMETRIČNIM   PSORIJATIČNIM POLIARTRITISOM
8. Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić. KVALITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA U DVADESET  BOLESNICA SA PSORIJATIČNIM SPONDILITISOM
9. Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić. KVALITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG  KOMPLEKSA U DVADESET BOLESNIKA S PSORIJATIČNIM OLIGOARTRITISOM
10. Mario D. Cordero, Ognjen Čulić. Uloga AMPK u patogenezi fibromijalgije: nove mogućnosti liječenja 
11. Vesna Budišin,  Leopold Bienenfeld. ZNAČAJ KOMORBIDITETA U LIJEČENJU URIČNOG  ARTRITISA – PRIKAZ BOLESNIKA
12. Aida Filipčić, Branimira Pašalić. SLOŽENA REHABILTACIJA BOLESNICE S KONTRAKTUROM RAMENA NAKON TOTALNE MASTEKTOMIJE S TRANSPOZICIJOM M. LATISSIMUS DORSI TE KEMOTERAPIJE I ZRAČENJA – PRIKAZ BOLESNIKA
13. Marijana Pavlinović i sur. Pojavnost i klinička obilježja Sjögrenova sindroma u Dalmaciji
14. Ivona Božić i sur. Prikaz bolesnice sa sistemskom sklerozom i planocelularnim karcinomom pluća
15. Darko Perović, Karlo Houra. Perkutana intradiskalna primjena diskogela kod hernije diska
16. Dubravka Bosnić i sur. Prikaz bolesnice sa sarkoidozom jetre i bubrega te demijelinizacijom mozga
17. Davorka Rosić i sur. Osteoporoza u oboljelih od Parkinsonove  bolesti
18. Gordana Kokanović. Osteoporoza i lumbosakralna bol
18 30 – 19 00  PFIZER Simpozij – Dvorana Kornati
  Srđan Novak: Utjecaj imunogeničnosti na kliničku učinkovitost inhibitora TNF alfa
Subota, 25. listopada 2014. 
08 30 – 12 00 Osteoporoza – izlaganja po 15 minuta – Dvorana Kornati
  Moderatori: Simeon Grazio, Tatjana Kehler, Jasminka Milas-Ahić, Srđan Novak 
08 30 – 08 45  Tatjana Kehler: Epidemiologija osteoporoze i osteoporotičnih prijeloma 
08 45 – 09 00  Jasminka Milas-Ahić: Patofiziologija osteoporoze 
09 00 – 09 15  Marija Punda, Simeon Grazio: Denzitometrija skeleta – zlatni standard za dijagnozu osteoporoze 
09 15 – 09 30  Darko Perović, Igor Borić: Dijagnostika i liječenje osteoporotskih prijeloma kralježaka
09 30 – 09 45  Nadica Laktašić-Žerjavić: Uloga vitamina D i kalcija u liječenju osteoporoze 
09 45 – 10 00  Rasprava 
10 00 – 10 30  Stanka 
10 30 – 10 45  Srđan Novak: Antiresorptivni lijekovi u liječenju osteoporoze 
10 45 – 11 00  Simeon Grazio: Osteoanabolici i nadolazeći lijekovi u osteoporozi 
11 00 – 11 15  Tonko Vlak, Jure Aljinović: Nefarmakološko liječenje osteoporoze: mit ili stvarnost?  
11 15 – 11 30  Branimir Anić, Miroslav Mayer: Glukokortikoidima izazvana osteoporoza 
11 30 – 12 00  Rasprava i izabrani radovi 
19. Simeon Grazio i sur. Sekundarna prevencija u bolesnika s niskoenergetskim prijelomom kuka – program Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
20. Ana Gudelj Gračanin i sur. Poremećaj koštane mase kod sistemskog eritemskog lupusa 
21. Simeon Grazio i sur. Aktivnost bolesti i mineralna gustoća kosti u bolesnika s reumatoidnim artritisom i psorijatičnim artritisom
12 00 – 13 00  AMGEN Simpozij: Denosumab – Dvorana Kornati
  Moderator: Srđan Novak
  Simeon Grazio: Denosumab: osam godina kliničke prakse
  Đurđica Babić-Naglić: Denosumab djeluje na kortikalnu i trabekularnu kost
  Srđan Novak: Denosumab u switch studijama; učinkovitost, sigurnost i adherencija
13 00 – 14 30  Reumatlon – Hrvatsko reumatološko društvo i Desetljeće kostiju i zglobova – Miroslav Mayer 
15 30 – 16 30 Mlada reumatologija – izlaganja  po 7 minuta – Dvorana Kornati
Moderatori: Mislav Radić, Marko Barešić, Iva Žagar, Melanie Ivana Čulo, Marin Petrić
22. Marin Petrić i sur. Povezanost anksioznosti i depresije s oblicima upalnih reumatskih bolesti
23. Tatjana Zekić i sur. Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije u mlade SLE bolesnice liječene ciklofosfamidom 
24. Ivan Padjen i sur. Artritis nakon intravezikalnog liječenja karcinoma mokraćnog mjehura bacilom Calmette-Guerin (BCG) 
25. Majda Golob i sur. Mislimo li dovoljno na neuropatsku komponentu boli u osteoartritisu koljena?
26. Marija Bakula i sur. Gigantocelularni aortitis dijagnosticiran PET-CT-om – paraneoplastički sindrom u bolesnice s karcinomom pluća
27. Marko Barešić i sur. Sindrom aktivacije makrofaga induciran relapsom Stillove bolesti odrasle dobi liječen glukokortikoidima, Ivigom, ciklosporinima i anakinrom
28. Ivković J. i sur. Procjena ravnoteže u hospitaliziranih bolesnika s reumatoidnim artritisom
16 30 – 17 00  Stanka
17 00 – 17 15 Reumatologija u Evropi 2015. – Nada Čikeš  – Dvorana Kornati
17 15 – 18 30 Slobodne teme – izlaganja  po 10 minuta – Dvorana Kornati
Moderatori: Marija Glasnović, Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Marino Hanih, Zoja Gnjidić 
29. Nikolina Ljubičić Marković i sur. Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) kao oponašatelj sistemskih bolesti vezivnog tkiva – prikaz bolesnice
30. Šekib Sokolović. Vodič za primjenu nesteroidnih antireumatika
31. Marijan Frković i sur.. Demografske, kliničke i laboratorijske karakteristike djece oboljele od juvenilnog dermatomiozitisa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2013. godine.
32. Manica Vidović i sur. Tranizcijska reumatološka ambulanta – naša prva iskustva
33. Davorka Rosić i sur. Zahvaćenost temporomandibularnog zgloba reumatskim bolestima
34. Simeon Grazio i sur. Oksikodon u liječenju jake kronične mišićno-koštano-zglobne boli – naša iskustva 
35. Borić K. i sur. Gastrointestinalne manifestacije sistemske skleroze
18 45 – 19 15  18 45 – 19 15 Sastanak redakcije časopisa Reumatizam – Dvorana Žirje
Nedjelja, 26. listopada 2014. 
  Završetak Kongresa