10. — 11. 05. 2024.
Hilton Garden Inn, Zagreb

TEME
Etiopatogeneza, klinička obilježja i klasifikacija
Slikovna dijagnostika i bol
Izvanglobne manifestacije i komorbiditeti
Probir i put bolesnika, psorijatični spondilitis i
kvalite ta života
Farmakološko liječenje
Nefarmakološko liječenje (fizikalna medicina i rehabilitacija, k irurško lije čenje, ed ukacija i podrška pacijentima)

Poveznica