XVII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, Poreč, hotel Parentium, 15.-18. listopada 2015.

Preuzmite program u .doc formatu.

Više informacija potražite na http://hrd-kongres.org

 

PROGRAM:

Četvrtak, 15. listopada 2015.  
18 00 – 19 00  MSD (Simponi)
Moderator – Branimir Anić
  Optimized treatment for axial SpA – Joachim Sieper
19 00 – 19 15 Otvorenje Kongresa
19 15 – 20 00 Predavanje u spomen Drage Čopa – Laszlo Czirjak: 
  Sveukupna obilježja i rana dijagnoza u bolesnika s bolestima vezivnog tkiva (Overall characteristics and early diagnosis of patients with connective tissue diseases) 
Petak, 16. listopada 2015.  
08 30 – 12 00 Osteoartritis  (Đurđica Babić-Naglić, Duška Martinović-Kaliterna) 
08 30 – 08 50 Izazov ranog OA koljena (The challenge of early knee osteoarthritis) – Alberto Migliore, Emanuele Bizzi 
08 50 – 09 10 OA – mehanički poremećaj ili upalna bolest? – Nadica Laktašić-Žerjavić 
09 10 – 09 30 Uloga biomarkera  – Mislav Radić
09 30 – 09 50 Rani vs uznapredovali OA s aspekta radiologa – Kristina Potočki, Dubravko Bajramović, Luka Novosel
09 50 – 10 00 Rasprava
10 00 – 10 30 Stanka
10 30 – 10 50  Preporuke za liječenje OA  – Simeon Grazio 
10 50 – 11 10  Vježbe su DMARD  – Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić 
11 10 – 11 30 Ortopedski pristup liječenju OA – Domagoj Delimar, Krešimir Crnogaća, Goran Bićanić
11 30 – 12 00 Rasprava i izabrani radovi  
12 00 – 12 20  Rana sklerodermija (Early scleroderma) – Silvia Bellando Randone, Marco Matucci Cerinic
12 30 – 13 30 Pliva (Alpha D3, Celixib)
  Važnost vitamina D za bolesti kostiju i zdravlje ljudi – Zlatko Giljević Žerjavić
  Alfakalcidol – aktivni oblik vitamina D u liječenju osteoporoze – Nadica Laktašić 
  Celekoksib – nesteroidi antireumatik bolje podnošljiosti – Srđan Novak
13 30 – 15 00 Stanka
15 00 – 16 30 UZ radionica (Porin Perić, Tatjana Kehler,  Nadica Laktašić-Žerjavić)
15 00 – 15 20  Novosti u primjeni dijagnostičkog ultrazvuka u reumatologiji  – Porin Perić,  Marijana Pervan, Doroteja Perić
15 20 – 16 30 Praktični rad (Mislav Cerovec, Darija Granec, Silva Pukšić)
16 30 – 17 00 Stanka 
17 00 – 17 30 Alvogen – Hospira (Inflectra)
  Prava vrijednost biosličnog infliksimaba u liječenju upalnih reumatskih bolesti – hrvatsko iskustvo – Branimir Anić, Simeon Grazio, Duška Martinović-Kaliterna
17 30 – 18 30  Razgledavanje postera (Božidar Ćurković, Branimir Anić)
18 30 – 19 00 Amgen (Prolia)
  Moderator – Branimir Anić
  Denosumab – učinkovito i sigurno liječenje osteoporoze uz održavanje normalne strukture kosti
  Učinci denosumaba na histologiju i histomorfologiju koštanog tkiva – Zlatko Giljević
  Naša klinička iskustva s denosumabom – Marina Gradišer
Subota, 17. listopada 2015.  
08 30 – 12 00 Reumatske bolesti i malignomi (Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak)
08 30 – 08 50  Reumatske i maligne bolesti – gdje je povezanost? – Višnja Prus, Jasminka Milas-Ahić, Željka Kardum, Ivana Kovačević
08 50 – 09 10 Paraneoplastički sindromi u reumatologiji – Miroslav Mayer, Branimir Anić
09 10 – 09 30  Sjögrenov sindrom i limfoproliferativne bolesti – Joško Mitrović, Jadranka Morović-Vergles
09 30 – 09 50  Liječenje reumatskih bolesti i malignomi – Srđan Novak
09 50 – 10 00  Rasprava
10 00 – 10 30  Stanka
10 30 – 10 50 Reumatska polimialgija, temporalni arteritis i malignomi – postoji li povezanost? Daniela Marasović –Krstulović, Ivona Božić, Katarina Borić
10 50 – 11 10  Sistemska skleroza i maligne bolesti – Dijana Perković, Duška Martinović-Kaliterna
11 10 – 12 00  Rasprava i izabrani radovi 
12 00 – 13 00 Roche (RoActemra)
  Moderator – Đurđa Babić Naglić 
  Tocilizumab – iskustvo – fleksibilnost – inovativnost 
  Učinkovitost tocilizumaba na odabrane zglobne i sistemske učinke IL-6 u reumatoidnom artritisu – Branimir Anić
  Komorbiditeti u bolesnika s reumatoidnim artritisom i primjena glukokortikoida – Duška Martinović -Kaliterna
  Sigurnost primjene tocilizumaba – potvrda rezultata kliničkih studija u analizi podataka iz svakodnevene prakse –  Srđan Novak
  Podudaraju li se ciljevi/očekivanja liječnika i bolesnika u liječenju RA? – Jadranka Morović Vergles
13 00 – 14 00 REUMATLON  – Hrvatsko reumatološko društvo i Desetljeće bolesti kostiju i zglobova   – Miroslav Mayer, Pavao Vlahek  
14 00 – 15 30 Stanka
15 30 – 16 00  Oktal Pharma – Celltrion (Remsima) 
  Moderator – Đurđa Babić-Naglić
  Norveški pogled na primjenu biosličnih lijekova u reumatologiji – Tore Kvien
16 00 – 17 00 Mlada reumatologija (Marko Barešić, Maja Lodeta, Joško Mitrović)
17 00 – 17 30  Stanka
17 30 – 18 30 Slobodne teme (Mirna Sentić, Simeon Grazio )
   
Nedjelja, 18. listopada 2015.  
10 00 – 11 00  Sastanak Uredničkog odbora časopisa Reumatizam
11 00 – 12 00 Sastanak Upravnog odbora Hrvatskog reumatološkog društva 
  Završetak Kongresa 

 

  

 

XXVI. edukacijski tečaj Društva medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji i rehabilitaciji, Poreč, hotel Parentium, 15.-18. listopada 2015.

Teme:

  1. Zdravstvena njega oboljelih od osteoartritisa
  2. Maligna oboljenja u sklopu reumatskih bolesti
  3. Rehabilitacija oboljelih od osteoartritisa
  4. Slobodne teme

 

Sastanak predstavnika udruga bolesnika (Hrvatska liga protiv reumatizma, Remisija, Udruga oboljelih od kolagenoza, Hrvatska udruga oboljelih od sklerodermije), Poreč, hotel Parentium, 15.-18. listopada 2015.

Teme:

  1. Kvantitativna klinička reumatologija s aspekta bolesnika
  2. Slobodne teme